Beč-Bratislava-Budimpešta

Beč-Bratislava -Budimpešta

2 noćenja – autobusom
14.02.-17.02.2023.

Program putovanja:
1.Dan
POŽAREVAC-BEOGRAD-NOVI SAD Polazak iz Požarevca u 19.00h sa parkinga kod Dis-a ,Polazak iz Beograda u 20.30h sa parkinga kod hale sportova Novi Beograd. Iz Novog Sada polazak u 21.45h Noćna vožnja preko Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2.Dan
BEČ-BRATISLAVA Dolazak u Beč u jutarnjim časovima .Panoramsko razgledanje grada. Slobodno vreme. Fakultativni odlazak do palate Senbrun .Slobodno vreme. Polazak za Bratislavu. Dolazak u hotel u večernjim časovima . Smeštaj u hotel NIVY 3***. Noćenje

3.Dan
BRATISLAVA
Doručak. Panoramski razgled grada . Slobodno vreme. Noćenje.

4.Dan
BRATISLAVA -BUDIMPEŠTA
Doručak .Napuštanje hotela.Polazak za Budimpeštu. Panoramski obilazak Budimpešte. Slobodno vreme u gradu. Fakultativni odlazak u soping centar Campona. U večernjim časovima fakultativno krstarenje Dunavom .Polazak za Srbiju večernjim časovima posle krstarenja Dunavom. Noćna vožnja kroz Madjarsku i Srbiju sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

5.Dan
NOVI SAD -BEOGRAD-POŽAREVAC
Dolazak u Novi Sad /Beograd/Požarevac u jutarnjim časovima (u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima).

CENA ARANŽMANA : 139 eur

doplata za 1/1 sobu 75 EURA /jednokrevetna soba na upit

Cena aranžmana obuhvata:
*prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima)
*smeštaj u Bratislavi u hotelu 3*** na bazi 2 N/D ( doručak švedski sto) u 1/2 i 1/2 +1 sobama,
*panoramsko razgledanje Beča, Bratislave i Budimpešte
*usluga stručnog vodiča
*troškove organizacije putovanja.

Cene aranžmana ne obuhvata:
*fakultativne izlete (minimum 25 osoba);
*međunarodno zdravstveno osiguranje
*ostale individualne troškove.

Način plaćanja: u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pred put

Cena fakultativnih izleta: ( neophodan minimum 25 putnika )
*palata Šenbrun 30 eur
*šoping centar Campona sa ulaznicom za tropicarium 15 eur *krstarenje Dunavom 20 eur

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:
Hotel NIVY 3***-siri centar grada . Doručak je švedski sto. Smeštaj u hotel je prvog dana boravka posle 15 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotela oko 09 časova ujutro.

Hotel NIVY 3*** se nalazi u širem centru grada . Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking, Sobe su TWC, TV, klima Sobe su 1/2 I 1/2+pomocni lezaj.. ..Doručak – švedski sto.
NAPOMENA:
*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putno gosiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog ne posedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA. MINIMUM VAŽENJE PASOŠA MORA BITI JOŠ 6 MESECI OD DANA POVRATKA SA PUTOVANJA
Organizator putovanja nije ovlašćeni ne ceni valjanost putnih I drugih isprava.
*Putnici koji nisu državljan iSrbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
*Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnj iroditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa izavise od broja prijavljenih putnika.
*Termini fakultativnih izleta su promenljivi izavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika I objektivnih okolnosti.
*Sadržaj panoramskog razgledanja I obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremenana lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom I slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrović worldwide nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija I spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
*Dužinatrajanja slobodnog vremena za individualne aktivnostI tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska I daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika I filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svakosedište podešavati, I imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupnoputovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima I osećaj kolektivizma.
*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu I stvarima u tokutrajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusui u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne možeo dgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu internet I nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka internet usled tehničkih problema

PETROVIĆ WORLDWIDE zadržava pravo zamene ovoghotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.
Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA PETROVIC WORLDWIDE, Organizator putovanja PETROVIC WORLDWIDE, Licenca br. OTP 160/2021 Kategorija A

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 330-0000053000798-95
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2701521

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 065/953-19-01

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
065/9531-900
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama