Budimpešta

Budimpešta

2 noćenja autobusom  09.03.-12.03.2023.

.
1.Dan
Polazak iz Beograda, parking kod hale sportova na Novom Beograduu 23.45 h Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora I obavljanja graničnih formalnosti.

2.Dan
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko upoznavanje grada sa vodičem: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave,. Slobodno vreme za šetnju Vaci ulicom do odlaska u hotel. Smeštaj u hotel oko 15:00 časova.Noćenje.

3.Dan
Doručak. Fakultativni izlet do tržnog centra Campone i Tropikarijuma, ili slobodno vreme u Budimpešti. Uveče (fakultativno)krstarenje Dunavom .Povratak u hotel. Noćenje.

4.Dan
Doručak.U 9.30 h fakultativni polazak za Sent Andreju. Razgledanje i slobodno vreme za šetnju po ovom baroknom gradiću, nerazdvojno vezanim za srpsku istoriju.Povratak u Budimpeštu i slobodno vreme za individualne aktivnosti.U 16.00 h polazak za Srbiju. Vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak oko ponoci (u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima).

Cena aranžmana …… 99 eur

Doplata za 1/1 sobu 40 eur/jednokrevetna soba na upit

Cena aranžmana obuhvata:
*prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima)solo ili dubble decker,od 16 do 87 mesta,na navedenoj relaciji /
mesta se određuju prema prijavi;
*smeštaj u hotel VITA SUPERIOR 3*** na bazi 2 N/D ( doručak švedski sto) u 1/2 i 1/2 +1 sobama, po lokalnoj kategorizaciji;
*panoramsko razgledanje Budimpešte sa stručnim vodičem;
*uslugestručnog vodiča tokom celog puta ;
*troškove organizacijeputovanja.

Cene aranžmana ne obuhvata:
*fakultativne izlete (minimum 25 osoba);
*međunarodno zdravstveno osiguranje 500 din za osobe do 70 godina ,preko 70 godina 1000 din
*ostale neimenovane individualne troškove.

Način plaćanja:- u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, 30% odmah prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre početka usluga

Cena fakultativnih izleta: (neophodan minimum 20 putnika )
– krstarenje Dunavom 20€
– tržni centar Campona sa ulaznicom za Tropikarijum 15€ bez ulaznice 5eur
– izlet do Sent Andreja 15€

NAPOMENA:
*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u R. Mađarsku.
*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
*Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa I zavise od broja prijavljenih putnika.
*Termini fakultativnih izleta su promenljivi I zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika I objektivnih okolnosti.
*Sadržaj panoramskog razgledanja I obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promen I ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIĆ WORLDWIDE-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija I spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska I daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu I stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusui u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:….HOTEL VITA SUPERIOR 3***Nalazi se u širem centru grada. Doručak je švedski sto. Smeštaj u hotel je prvog dana boravka posle 15 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotela oko 09 časova ujutro.

****WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu internet I nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema) *Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja I kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
PETROVIĆ WORLDWIDE zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije. Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA. Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA PETROVIC WORLDWIDE,
Organizator putovanja PETROVIC WORLDWIDE , Licenca br. OTP 160/2021 Kategorija A

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2701521

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama