SOFIJA autobusom

SOFIJA autobusom

2 NOĆENJA / 4 DANA 10.12.2020.- 14.12.2020. PROGRAM BR. 24 OD 24.09.2020

Sofija je glavni i najveći grad Bugarske. Nalazi se na zapadu zemlje, u Sofijskoj oblasti. Prostire se na površini od 492 kvadratna kilometra, a u njoj živi oko 1 260 000 stanovnika. Sofija je trinaesta po veličini prestonica u Evropskoj uniji, a ujedno je politički, ekonomski, obrazovni, kao i kulturni centar Bugarske.Tokom svoje duge istorije stalno se razvijala, a svaki istorijski period ga je obogatio brojnim tragovima koji danas upotpunjuju njegov izgled, tako da je danas krase mnoge arhitektonske i istorijske znamenitosti.

PROGRAM
1. dan – 10.12.2020. POŽAREVAC
Polazak iz Požarevca polazak u 01.00 sa parkinga kod Dis-a. Proveriti vreme polaska dva dana pre puta. Noćna vožnja.
2. dan – 11.12.2020. SOFIJA
Dolazak u Sofiju u jutarnjim časovima. Obilazak grada-pešačka tura: Crkva Aleksandra Nevskog, Nacionalni teatar, stara Crkva Sv.Sofije, Ruska Crkva, Rotonda, arheološki muzej, Crkva Sv. Nedelje, Sobranje… Slobodno vreme u gradu. Slobodno vreme do
smestaja u hotel. Oko 15h smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje
3. dan – 12.12.2020 SOFIJA-VITOŠA-SOFIJA
Doručak. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do manastira Vitoše. To je pravoslavni manastir Majke Bogorodice
Vitoške koji se nalazi na donjim padinama planine VITOŠA. Povratak u Sofiju. Slobodno vreme.  Noćenje
4. dan – 13.12.2020. SOFIJA
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u gradu. ILI Fakultativni odlazak u šoping mol THE MALL, www.themall.bg. U
popodnevnim časovima polazak za Srbiju, s tim sto se usput na izlasku iz Sofije zaustavlja kod šoping centra Jambo. Slobodno
vreme za soping. Nastavak putovanja za Srbiju.
5. dan – 14.12.2020. POŽAREVAC
Dolazak u Kragujevac, Požarevac, Beograd, u noćnim časovima/ranim jutarnjim casovima u zavisnosti od guzvi na graničnom
prelazu. ( Kraj usluga )

Hotel „AKORD” 3***

CENA ARANŽMANA: 85 eur

Aranžman se plaća po srednjem kursu nbs na dan uplate

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
* prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
* smeštaj u Sofiji (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa u 1/2 i 1/2+1 sobama
* obilaske prema programu (Sofija– setnja gradom)
* troškove organizacije i vođenja aranžmana
* Usluge licenciranog vodiča

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
* međunarodno zdravstveno osiguranje 520 din po osobi po danu za osobe do 70 godina, deca do 18 godina plaćaju 50%
* ulaznice i fakultativne izlete.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
* Tržni centar The mall – 10 € odrasli / 5 € deca,
* Izlet do manastira Vitoša -10 eur/deca 5 eur

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
* Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

DOPLATE:
* ZA 1/1 SOBU:  40 eur

POPUSTI:
* deca od 0 – 2 godine popust 100% u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju nikakvu uslugu, ni lezaj ni mesto u autobusu)
* deca od 2 – 12 godina popust 30% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)

SOPSTVENI PREVOZ:
* CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA 10 eur
* pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
* postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)

POLASCI IZ DRUGIH MESTA ( mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana) :
* DUŽ AUTO PUTA NA PARKINZIMA KOD BENZINSKIH PUMPI

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :
* 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
* čekovima gradjana zadnja rata dospeva 15.01.2021

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
* Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
* U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje..
* Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
* Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

OPŠTE NAPOMENE:
* Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
* Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
* Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
* Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
* Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
* Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
* Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
VAŽNOST PASOŠA MORA BITI 6 MESECI PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA
* Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
* Smeštaj je u SOFIJI (Bugarska) u hotelu sa -Lokacija –širi centar grada
* HOTEL “ AKORD “ 3*** se nalazi na 3km od centra Sofije. I na 20min vožnje do glavne železničke stanice I autobuske stanice. Hotel nudi smeštaj sa besplatnim bežičnim internetom. Imaju svoj restoran u kome se služe raznovrsne jela
nacionalne I evropske kuhinje. Doručak je švedski sto. Sve sobe su 1/2 i 1/2+1 opremljene sa TWC, TV, Doručak
kontinentalni švedski sto. Hotel ima restoran, bar.

Minimum za realizaciju aranžmana je 55 prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih agencija ima pravo otkaza aranžmana do 5 dana pre polaska.

NAPOMENA:
* MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
* ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
* Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
* Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
* Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
* Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIĆ WORLDWIDE -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
* Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
* Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema
*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIĆ WORLDWIDE zadržava pravo zamene ovih hotela za iste ili više kategorije.
Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 55 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA

ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA , TA PETROVIĆ WORLDWIDE
Organizator putovanja PETROVIĆ WORLDWIDE , Licenca br. OTP 286/2020 Katekorije A20

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama